സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ്

സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ്

20 വർഷമായി ജെജെഡി വെങ്കല സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് വ്യവസായത്തിലാണ്. കൃത്യസമയത്തും ബജറ്റിലും ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും സമ്മർദ്ദമുള്ളതുമായ കാസ്റ്റിംഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വെങ്കല സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ മെറ്റീരിയലും പാറ്റേണും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉയർന്ന പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്റ്റാഫ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുമായി പ്രവർത്തിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പിത സ്റ്റാഫ് അവരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെങ്കല ഉൽ‌പ്പന്നം കാസ്റ്റുചെയ്യാനും തുടർന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിംഗിനും അസംബ്ലിയിലും ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ കവിയുന്ന ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ വെങ്കല കാസ്റ്റിംഗ് നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഒറ്റത്തവണ ഷോപ്പിലെ വെങ്കല സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ്, മാച്ചിംഗ് പ്രക്രിയ എന്നിവ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സേവനങ്ങൾ ജെജെഡി നൽകുന്നു.